خیاطی و آشپزی
هنری 
لینک دوستان
 

الگوی پشت شلوار تنگ راسته :

ابتدا روی الگوی جلو کاغذ پوستی انداحته و الگوی پشت را روی همان ادامه می دهیم .

از نقطه 2 ، 4-3 سانت بالا رفته نقطه 20 می­شود (روی خط عمودی) . 3 سانت برای پارچه های ضخیم و 4 سانت برای پارچه های نازک .

از نقطه 10، 2-1 سانت (1 برای افراد لاغر و 2 برای افراد چاق) به طرف راست رفته نقطه 21 می­شود . از نقطه 21 به اندازه 16/1 باسن+0.5سانت به طرف راست رفته نقطه 22 می­شود . نقطه 22 را با خط­چین به نقطه 20 وصل می­کنیم . نقطه 22 را روی خط­چین به طرف بالا گونیا می­کنیم .

خط افقی 6 را از طرف چپ امتداد می­دهیم . اندازه پهنای الگوی پشت 4/1 باسن +1سانت می­باشد . این اندازه را طوری روی الگو جدا می­کنیم که صفر خط­کش ، روی نقطه 22 قرارگیرد . موازی این خط در الگو بالا رفته تا عدد 4/1 باسن و1سانت روی خط افقی 6 قرار گیرد و نقاط 23و24 می­باشد . نقاط 23و24 را با خط صاف به یکدیگر وصل می­کنیم .

فاصله نقاط 24-21 را اندازه زده همین مقدار را از نقطه 21 به طرف راست رفته نقطه 25 می­شود .

از نقطه 16،15،14و17 هر کدام 2 سانت از الگوی جلوی شلوار خارج شده نقاط 28،27،26و29 می­شود . نقطه 29 را به 27 و 27 را به 25 وصل می­کنیم .

نقطه 28 را به نقطه 26 و نقطه 26را به نقطه 24 وصل می­کنیم ، این خط را به طرف بالا امتداد می­دهیم . فاصله نقاط 18-15 را اندازه زده همین مقدار را از نقطه 27 بالا رفته نقطه 30 می­شود . نقطه 30 را طبق نقشه به نقطه 22 طوری وصل می­کنیم که به اندازه 0.5 سانت از زیر نقطه 18 عبور کند ، فاق پشت رسم می­شود . فاصله بین19A و 14 را اندازه زده این خط را مطابق آنچه در الگو رسم کرده­ایم اندازه می­زنیم نه بصورت خط صاف همین مقدار را از نقطه 26 بالا رفته نقطه 31 می­شود.

نقطه 31 را به مرکزیت نقطهM به طرف راست پرگاری کرده تا نقطه 32 بدست آید .

نقطه 31 را با خط صاف به نقطه 32 وصل می­کنیم .

از نقطه 32 برای افراد معمولی 1سانت و برای افرادی که گودی کمر دارند ، 1.5سانت به طرف چپ رفته نقطه 33 می­شود . نقطه 33 را با خط صاف به نقطه 23 وصل می­کنیم .

از نقطه 33 به اندازه 4/1 کمر +3-2 سانت (برای پهنای پنس) به طرف چپ رفته نقطه 34 می­شود . نقطه 34 را طبق نقشه به نقطه 24 با هلال کم وصل می­کنیم .

فاصله بین نقاط 34-33 را نصف کرده نقطه 35 می­شود . نقطه 35 را به اندازه 15-13 سانت برای ارتفاع پنس به طرف پایین گونیا کرده نقطه 36 می­شود .

هر طرف نقطه 35 (نصف پهنای پنس در نظر گرفته را اندازه زده به نقطه 36 وصل می­کنیم. )

http://tinypic.com/view.php?pic=6nu97c9&s=1

http://tinypic.com/view.php?pic=7y3uxk9&s=1

 

مراحل دوخت شلوار :

برای برش :

خطهای اتو باید موازی ترکی پارچه درآورده شوند ، (جلو حتماً باید موازی باشد در الگوی پشت اگر پارچه کم باشد می­توانیم خیلی کم کج بگذاریم .

محل زیپ روی الگوی جلو حتماً مشخص باشد .

محل خط اتو در کمر جرت زده شود .

زاپاسها فقط در پهلو 3-2 سانت و بقیه 1 سانت .

برای دوخت :

به غیر از کمر بقیه ادرلی می­شود .

خط اتوی جلوی شلوار اتو می­شود .

فاق جلو تا زیر زیپ (18سانت زیر کمر) دوخته می­شود .

زیپ شلوار دوخته می­شود . (می­توانیم مردانه بدوزیم چپ روی راست )

ساسونها دوخته و اتو می­شود .

درزهای داخل پا جلو پشت بهم دوخته می­شود و اتو می­شود .

فاقها دوخته می­شود اتو می­شود ، می­توانیم درز این قسمت را یک طرفه اتو کنیم چون هلال است . بعصی اوقات در این مرحله خط اتوی پشت اتو می­شود .

پهلوها کوک زده می­شود ، پرز می­شود ، چرخ می­شود و اتو می­شود .

کمر شلوار دوخته می­شود . (اندازه کمر + 5سانت به عرض 9سانت)

 دم پا دوخته می­شود .

اکثراً در این مرحله خط اتوی پشت در صورت دلخواه اتو می­شود .

مانتو یقه آرشال

 

 

تغییرات الگوی پشت :

طوق گردن را تا سرشانه 0.5سانت گشاد کرده نقطه 1 می­شود . نقطه 1 را طبق نقشه به نقطه 2 در خط وسط پشت وصل می­کنیم . از نقطه s در زیر بغل برای گشاد کردن حلقه 5-2 سانت پایین آمده نقطه 3 می­شود . از نقطه 3 ، 2.5سانت خارج شده نقطه 4 می­شود . نقطه 4 را طبق نقشه به حلقه آستین وصل می­کنیم .

از نقطه 5 در خط باسن 2سانت خارج شده نقطه 6 می­شود . نقطه 4 را با خط صاف به 6 وصل کرده و تا پایین لباس امتداد می­دهیم . در صورتیکه بخواهیم خط پهلو صاف نباشد از نقطه 4 خطی موازی خط پهلو قبلی رسم می­کنیم . با این کار هم لباس گشاد شده و هم فرم کمر تنگ را دارد .

 

تغییرات الگوی جلو :

از نقطه s ، 5-2 سانت پایین آمده نقطه 8 می­شود . (دقیقاً اندازه پشت) از نقطه 8 ، 2.5 سانت خارج شده نقطه 9 می­شود . از نقطه 10 در خط باسن 2سانت خارج شده نقطه 11 می­شود . نقطه 9 را به نقطه 11 با خط صاف وصل می­کنیم و این خط را تا پایین لباس امتداد می­دهیم . نقطه 9 را طبق نقشه به حلقه آستین وصل می­کنیم . طوق گردن را دور تا دور 0.5سانت گشادکرده نقاط 13-12 بدست می­آید .

 

 

طراحی یقه آرشال :

از نقطه 13 به اندازه دلخواه یقه (در اینجا 10 سانت) پایین آمده نقطه 17 می­شود . از نقطه 12 در امتداد سرشانه 2سانت خارج شده نقطه 18 می­شود . نقطه 17 را به نقطه 18 با خط چین وصل کرده و به طرف بالا و پایین امتداد می­دهیم . از خط کمر نقطه 19 ، 2 سانت خارج شده نقطه 20 می­شود . نقطه 20 را به طرف بالا و پایین امتداد می­دهیم تا جائیکه خط­چین را در نقطه 21 قطع کند (محل اولین جادکمه) .

از نقطه 18 به اندازه طوق گردن گشاد شده پشت الگو ( هلال2-1 را با سانتی متر ایستاده اندازه می­زنیم) بالا رفته نقطه 22 می­شود . نقطه 22 را به مرکزیت 21 به طرف راست پرگاری می­کنیم ، سپس روی این خط 7سانت جدا کرده نقطه 23 می­شود . نقطه 23 را طبق نقشه به طوق گردن جدید وصل می­کنیم . حداکثر فاصله این خط تا طوق گردن جدید 1-0.5 سانت بیشتر نمی­شود . پس نقطه 23 را 7 سانت به طرف چپ گونیا کرده نقطه 24 می­شود . نقطه 24 را ابتدا گونیا کرده سپس طبق نقشه به نقطه 21 وصل می­کنیم ، یقه آرشال طراحی می­شود .

در این یقه پهنای یقه فاصله بین خط چین تا هلال یقه می­باشد .

فاصله بین نقاط 12،23،24،21 الگوی یقه می باشد که بدون اینکه از بالاتنه جدا شود برش می خورد .

در صورتیکه آرشال ، اسپرت ، امریکائی طراحی کنیم ، 10 سانت بیشتر از حد معمول پارچه لازم داریم . چون این یقه ها ، جدا برش نمی خورند بلکه بر روی بالاتنه جلو طراحی شده و با هم به صورت یک تکه برش می خورد .

 

البته در عکس دکمه ها کمی به چپ مایل است ولی در متن دکمه ها از وسط یقه آموزش داده شده .

 

پیراهن مردانه

اندازه های اولیه پیراهن مردانه :

اندازه های اصلی : قد ، دور سینه ، دور کمر ، دور باسن ، قد آستین با سرشانه ، دور گردن ، دور مچ

اندازه های فرعی :

اندازه پیراهن

4/0سینه + 16/1سینه

بلندی خط حلقه

15-13 سانت + 10/1سینه

بلندی بالاتنه جلو پشت

3 سانت + 4/1 قد

خط باسن

بلندی بالاتنه + بلندی حلقه

قد پیراهن

10-8 سانت –2/1قد

تیره پشت

6.5 + 8/1 سینه

گشادی کف حلقه

16/1سینه + 1 سانت –8/1سینه

الگوی پیراهن مردانه :

گونیا کیند خط عمود 1 را . از نقطه 1 به اندازه بلندی خط حلقه پایین آمده نقطه 2 می­شود .

از نقطه 1 به اندازه بلندی بالاتنه پایین آمده نقطه 3 می­شود .

از نقطه 1 به اندازه بلندی خط باسن پایین آمده نقطه 4 می­شود .

از نقطه 1 به اندازه قد لباس پایین آمده نقطه 5 می­شود . نقاط 2 ، 3 ، 4 و 5 را به طرف چپ گونیا می­کنیم .

نقطه 2 را به اندازه پیراهن به طرف چپ رفته نقطه 6 می­شود . نقطه 6 را تا پایین لباس گونیا می­کنیم .

از نقطه 6 را به اندازه 2/1گشادی کف حلقه به طرف راست رفته نقطه 7 می­شود . نقطه 7 را به طرف بالا گونیا می­کنیم .

از نقطه 7 به اندازه 4/1بلندی خط حلقه بالا رفته نقطه 8 می­شود .

از نقطه 1 به اندازه 6/1 دور گردن به طرف چپ رفته نقطه 9 می­شود .

از نقطه 9 ، 2 سانت بالا رفته نقطه 10 می­شود . نقطه 10 را طبق نقشه به نقطه 1 وصل می­کنیم .

نقطه 11 را روی الگو مشخص می­کنیم . از نقطه 11 ، 2 سانت پایین آمده نقطه 12 می­شود .

نقطه 10 را با خط کش به نقطه 12 وصل کرده و همین خط را به طرف چپ امتداد می­دهیم .

از نقطه 8 ، 1.5-1 سانت به طرف چپ رفته نقطه 13 می­شود .

از نقطه 1 به اندازه 6/1 دور گردن + 0-0.5 سانت ( 0 برای یقه های کیپ و استفاده از کراوات + 0.5 سانت برای حالتهای      اسپرت +0.5 سانت) پایین آمده نقطه 14 می­شود .

نقطه 1 را با خط چین به نقطه 8 وصل کرده روی این خط اندازه 6/1 دور گردن را اندازه زده ، نقطه 15 می­شود .

نقطه 10 را طبق نقشه به نقاط 14 و 15 وصل می­کنیم . طوق گردن جلو رسم می­شود .

از نقطه 12 ، 2 سانت به طرف چپ رفته نقطه 16 می­شود .

از نقطه 6 ، 5-3 سانت پایین آمده نقطه 17 می­شود .

نقطه 16 را طبق نقشه به نقاط 13 و 17 وصل می­کنیم ، حلقه آستین لباس رسم می­شود .

نقطه 17 را به مرکزیت نقطه 13 به طرف راست پرگاری می­کنیم .

از نقطه 17 روی خط پرگاری 3-2 سانت (چاقی یا لاغری) علامت زده نقطه 18 می­شود . نقطه 18 را طبق نقشه به هلال 17-13 وصل می­کنیم .

از نقطه 10 روی خط کج به اندازه قدآستین با سرشانه را علامت زده نقطه 19 می­شود .

نقطه 19 را به اندازه 2/1 دور مچ + 3 سانت برای پیلی دم دست به طرف پایین گونیا کرده نقطه 20 می­شود .

نقطه 20 را با خط صاف به نقطه 18 وصل می­کنیم .

فاصله بین نقاط 1 ، 10 ، 16 ، 13 ، 17 ، 5 ، 1 : الگوی پشت

فاصله بین نقاط 14 ، 13 ، 10 ، 16 ، 13 ، 17 ، 5 ، 14 : الگوی جلو

فاصله بین نقاط 16 ، 13 ، 18 ، 20 ، 19 ، 16 الگوی آستین می­باشد که از خط 19-16 روی دولا بسته پارچه گذاشته می­شود .

تغییرات الگو برای پیراهن مردانه :

تغییرات الگوی جلو :

از خط وسط جلو برای جادکمه 2 سانت خارج شده تا پایین لباس امتداد می­دهیم .

برای سجاف 4-2 سانت از بعد از جادکمه خارج می­شویم . برای قسمت سجاف ابتدا خط جادکمه را تا کرده سپس قسمت بالای سجاف را قیچی می ­کنیم . برای برش سرشانه از نقاط 1و2 در دو سر سرشانه هر کدام 6-4 سانت پایین آمده نقاط 3 و 4 می­شود .

نقاط 3و4 را با خط صاف به یکدیگر وصل می­کنیم .

محل جیب در الگوی جلو همیشه 2 سانت بالای خط سینه می­باشد و جیب به حلقه آستین نزدیکتر از خط وسط جلو می­باشد . معمولی­ترین اندازه جیب 13*12 سانت می­باشد . (3-2 سانت به خط پهلو نزدیکتر است .)

در یقه گرد وقتی سجاف سرخود می­زنیم برای رسم سجاف 4-2 سانت خارج می­شویم . هنگام قیچی کردن این خط ، خط جادکمه را تا می­کنیم  سپس طوق گردن را قیچی می­کنیم تا سجاف مثل طوق گردن بریده شود . در غیر این صورت سجاف در قسمت یقه کم می­آورد .

تغییرات الگوی پشت :

از نقطه 5 در سرشانه ، 10-8 سانت پایین آمده نقطه 6 می­شود . نقطه 6 را به خط وسط پشت گونیا می­کنیم .

در صورتیکه بخواهیم در زیر برش پیلی داشته باشیم از نقطه 7 ، 2 سانت خارج شده تا پایین لباس امتداد می­دهیم .

اجرا :

سرشانه­های جلو و پشت را به شکلی که حلقه­ها در امتداد هم قراربگیرند ، به یکدیگر چسباده و خطهای 4-3 و 7-6 را قیچی می­کنیم . قسمت بالای الگو یک تکه می­شود .

برش :

دو برش الگوی جلو و الگوی آستین روی دو لای باز پارچه درآورده می­شود .

الگوی پشت را از خط وسط روی دو لای بسته پارچه و تکه سرشانه را از خط وسط پشت روی دولای بسته پارچه دراورده می­شود .

تغییرات الگوی آستین :

همیشه 3/2 پهنای مچ از قد آستین کم می­شود .

برای محل بلیطی یک طرف الگو را برای پشت آستین در نظر گرفته ، فاصله بین خط وسط آستین تا پهلوی سمت چپ را نصف کرده (فاصله نقاط 9-8 ) نقطه 10 می­شود .

از نقطه 10 خطی به ارتفاع 12-10 سانت و موازی خط آستین رسم می­کنیم . محل بلیطی همیشه در موقع برش زوی پارچه قیچی می­شود .

میزان پارچه : افراد لاغر : 1.5 متر عرض 150

                 افراد چاق : 1.7 متر عرض 150

نکات دوخت پیراهن مردانه :

1-       هنگام دوخت پایه یقه وقتی یک طرف را از ابتدا شروع به دوختن می­کنیم تا وسط پایه یقه ، برای دوخت سمت دیگر ، برای اینکه دو طرف کاملاً قرینه شوند ، بعد از دوخت یک طرف ، یقه را از زیر چرخ درمی­آوریم و زیر آن کپی قرار میدهیم .

       یقه را دولا می­کنیم (دقیق) روی قسمت دوخته شده رولت می­کنیم و طرف دیگر پایه را از روی رولت جدید می­دوزیم.

2-       برای وصل کردن مچ به آستین ابتدا و انتهای مچ را به دو طرف بلیطی می­کنیم . 7-6 سانت بعد از بلیطی (قسمت پنس) دو پیلی بسته به مقداری که برای آستین اضافه گذاشتیم می­دهیم ، بطوریکه پیلی ها به سمت بلیطی پهن باشد.

3-       قبل از دوخت یقه ، سسجاف را اور می­کنیم .

4-       حلقه بعد از دوختن و قبل از درز آستین و درز پهلو اور می­شود .

5-       پهلو و درز آستین هم با هم اور می­شود .

نکته :

اگر پیراهن مردانه داشته باشیم و خواستیم از روی آن بدوزیم ، فاصله زیر بغل تا جادکمه را اندازه می­زنیم ، بدون در نظر گرفتن جادکمه این مقدار اندازه لباسی می­باشد که از این اندازه دور سینه را بدست می­آوریم ، دور تا دور پایه یقه را اندازه می­زنیم منهای 4 سانت (جادکمه) و 2-1 سانت دیگر می­کنیم (به دلیل اینکه پارچه بزرگتر از دور واقعی یقه است) تا دور یقه بدست آید .

مراحل دوخت پیراهن مردانه :

1-       به قسمت سجاف لایی زده می­شود .

2-       جیب روی محل مشخص شده دوخته می­شود .

3-       بلیطی آستین دوخته می­شود .

4-       10 سانت زیر بغل آستین از پایین آستین دوخته و سپس مچ وصل می­شود .

5-       تکه جدای سرشانه به جلو و پشت وصل می­شود و اتو می­شود .

6-       حلقه آستین به لباس دوخته می­شود .

7-       در زیر بغل یکسره تا مچ آستین دوخته می­شود .

8-       لباس پرو شده و 2/1 یقه پروشده بدون در نظر گرفتن جادکمه و سجاف اندازه زده می­شود .

9-       یقه کشیده شده و برش زده می­شود ، لایی چسبانده می­شود و به لباس وصل می­شود . اگر از لایی پیراهن مردانه که مخصوص است استفاده کنیم، این لایی چسباندندی نیست بلکه با 2 میلیمتر جای دوخت به یقه دوخته می­شود.

10-    دوخت قسمت پایین پیراهن .

یقه مردانه پایه جدا :

برای پیراهن مردانه فقط از این یقه استفاده می­شود .

گونیا کنید خط عمود 1 را . از نقطه 1 به اندازه 2/1 یقه پرو شده (بدون در نظر گرفتن جادکمه و سجاف سرخود پیراهن مردانه) به طرف چپ رفته نقطه 2 می­شود .

نقطه 2 را به طرف بالا گونیا می­کنیم . از نقطه 2 ، 2 سانت بالا رفته نقطه 3 می­شود . نقطه 3 را طبق نقشه به وسط خط 2-1 وصل کرده ، این خط را در امتداد همین هلال به طرف چپ 2 سانت امتداد می­دهیم نقطه 4 می­شود .

سپس از نقطه 3 ، 3 سانت بالا رفته ، نقطه 5 می­شود . نقطه 5 را طبق نقشه به نقطه 4 وصل می­کنیم .

از نقطه 1 ، 3 سانت بالا رفته نقطه 6 می­شود . نقطه 6 را ابتدا چند سانتیمتر گونیا کرده ، سپس طبق نقشه به نقطه 5 وصل می­کنیم . پایه یقه مردانه طراحی می­شود .

جهت کنترل ، فاصله بین 4-1 باید با فاصله بین خط وسط پشت تا انتهای جادکمه روی لباس پرو شده برابر باشد .

 

قسمت بالای یقه مردانه :

از نقطه 5 ، 1 سانت به طرف راست روی یقه جدا کرده نقطه 7 می­شود . از نقطه 6 ، 5-3 سانت ( برای مردانه 4-3 سانت کافی است ) بالا رفته نقطه 8 می­شود .

نقطه 8 را ابتدا 2-1 سانت گونیا کرده سپس طبق نقشه به نقطه 7 وصل می­کنیم .

از نقطه 5 برای پیراهن مردانه 6 سانت و برای پیراهن زنانه 10 سانت بالا رفته نقطه 9 می­شود . 

از نقطه 9 ، 3 سانت به طرف چپ رفته نقطه 10 می­شود . نقطه 10 را با خط صاف به نقطه 7 وصل می­کنیم .

از نقطه 8 ، 5-4 سانت بالا رفته نقطه 11 می­شود . نقطه 11 را ابتدا 3-2 سانت گونیا کرده سپس با هلال خیلی کم به نقطه 10 وصل می­کنیم .

فاصله بین نقاط 1 ، 6 ، 7 ، 4 ، 3 ، 1 الگوی پایه یقه می­باشد که دو بار روی دولای بسته پارچه از خط 6-1 درآورده می­شود و فاصله بین نقاط 8 ، 11 ، 10 ، 7 ، 8 الگوی برگرد یقه می­باشد که از خط 11-8  دو بار روی دو لای بسته پارچه درآورده می­شود .

در موقع دوخت ، در صورتیکه از لایی مخصوص یقه استفاده کنیم ، به تکه های یقه لایی چسب نمی­چسبانیم و لایی یقه با 2 میلی متر جای دوخت بریده می­شود .

در صورتیکه از لایی  چسب استفاده کنیم به تمام تکه های یقه زیر و رو لایی می­چسبانیم .

 

[ چهارشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۱ ] [ 18:48 ] [ dina ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

با سلام

براي آشنایی با متد جدید خیاطی و مسائل غذایی برآن شدم وبلاگی به نام مهارت زندگی ایجاد کنم در ضمن لینک هایی که به وبلاگ پیوند شده ضمن تشکر از مدیران این وبلاگ ها جهت آشنايي با مطالب اين وبلاگ ها در مسائل خیاطی و آشپزی می باشد .
لینک های مفید